Z6_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V0SA7
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL0A0
Z7_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V0SQ3

Киберсигурност - Държавна агенция "Електронно управление"

В своята същност, мрежовата и информационна сигурност е способността на мрежите и информационните системи да се противопоставят на определено ниво на въздействие, засягащи отрицателно наличието, истинността, целостта или поверителността на съхранявани, пренасяне или обработвани данни или на свързани с тях услуги.

 

Председателят на ДАЕУ е ангажиран с провеждането на държавната политика в тази област. Това на практика е невъзможно без да има съществуваща законова уредба, която да регламентира целия процес на взаимодействие между различните заинтересовани страни по отношение на мрежовата и информационната сигурност.

 

Водещото при създаването на настоящото законодателство бе именно ясното уреждането на това как тези заинтересовани страни да си сътруднича и взаимодействат, като в същото време не застъпват своите правомощия. Бе изградена структура, позволяваща сътрудничество и взаимодействие между националните компетентни органи в различните сектори, в унисон с Европейските и световните добри практики и препоръки. Всички тези взаимодействия и зависимости можете да намерите в различните подменюта на тази страница.

 

CERT.BG