Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7I24
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL0K2
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420D3

Информационни системи и регистри - Държавна агенция "Електронно управление"

Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ), на базата на нормативно установени инструменти, контролира комуникацията и  функционалностите на информационните системи на администрациите съгласно стандарти, описани в Регистъра на стандартите (чл.14 от "Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги") и по препоръки на някоя от следните организации:


1. Българския институт по стандартизация (БИС);
2. Международната организация по стандартизация (ISO);
3. Международната електротехническа комисия (IEC);
4. World Wide Web Consortium (W3C);
5. Института на инженерите по електроника и електротехника (IEEE);
6. Целевата група за интернет инженеринг (IETF);
7. Организацията за развитие на стандартите за структурирана информация (OASIS);
8. Европейския институт за стандартизация в областта на телекомуникациите (ETSI);
9. Международния съюз по телекомуникации (ITU);
10. Фондация OpenID (OIDF);
11. Групата за управление на обекти (OMG);
12. Европейския комитет по стандартизация (CEN);
13. Европейския комитет по електротехническа стандартизация (CENELEC);
14. Европейската комисия;
15. Организацията на обединените нации/Центъра за улесняване на
търговията и електронния бизнес (UN/CEFACT);
16. други.

 

За комуникация с информационни системи на други държави - членки на Европейския съюз, или на Европейската комисия се използват спецификации и протоколи, определени от Европейската комисия.

 

ДАЕУ контролира, всички информационни системи и софтуерни компоненти в администрациите, в т.ч. регистри, интернет страници, вътрешни информационни системи, потребителски интерфейси към съществуващи системи, системи за предоставяне на електронни административни услуги и за електронен документооборот, да отговарят на изискванията поставени в "Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги".

 

В тази наредба са определени общите и специфичните изисквания към информационните системи. Те са включени в образец на техническата спецификация, която е задължителна при изготвяне на задания за провеждане на обществени поръчки от администрациите, чийто обхват включва изграждане и надграждане на софтуерни системи.

 

Регистри и бази данни

 

ДАЕУ контролира техническата реализация на всички регистри и бази данни в администрациите, в които се съхраняват първични данни (данни, които възникват за първи път в информационна система на първичен администратор на данни и които съответният първичен администратор съхранява по силата на закон - например - Търговския регистър е първичен администратор на данни за ЕИК на юридическите лица).

 

Всички граждани имат свободен и безплатен достъп до регистрите и базите данни, освен ако има ограничение, произтичащо от закон. Достъпът се осъществява чрез програмни интерфейси, предоставени от администрациите, след като потребителите се идентифицират по  определен начин - например с потребителско име и парола, с квалифициран електронен подпис и др.