Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQU45
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF642032

Информационни системи - Държавна агенция "Електронно управление"

Информационните системи, които агенцията управлява, развива и поддържа са основата на електронното управление на Р. България. Те са изградени и функционират по всички правила и изисквания заложени в Закона за електронното управление и Наредбата за общи изисквания към информационните системи регистрите и електронните административни услуги.

 

Държавна агенция "Електронно управление" разива информационните системи в съответствие с Европейските директиви за достъпност на информацията, оперативна съвместимост и правилата за институционална идентичност.

 

Всички информационни системи, свързани с електронното управление, се разработват с отворен код, който се публикува от началото на всеки проект. Така се осигурява възможност за преизползване на ресурсите и прозрачност.

 

При внеряване на информационни системи, всеки админи-стративен орган трябва да спазва изискванията за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност по Закона за електронно управление и по Закона за киберсигурност.


При провеждане на обществени поръчки за разработване, надграждане или внедряване на информационни системи административните органи задължително включват като изискване тези системи да съответстват на изискванията за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност.