Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQUM5
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF642075

Портал за разработчици и Хранилище за отворен код (GitLab) - Държавна агенция "Електронно управление"

В изпълнение на разпоредбите на Раздел IV и Раздел V от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги са разработени и се поддържат Портал за разработчици и Хранилище за изходен код. 


Порталът за разработчици е информационна система, в която се поддържа информация за библиотеки за достъп до регистри; библиотеки, предоставящи обща функционалност;  документация на интерфейсите на регистрите и информационните системи в структуриран вид; инструкции за интеграция за всеки регистър; връзки към изходния код на библиотеки, регистри и други информационни системи. Порталът е достъпен на адрес: https://dev.egov.bg, съгласно чл. 61 ал. 1 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ).


Хранилището за изходен код е информационна система за съхранение и достъп до изходен код, включваща система за контрол на версиите. В хранилището се съхранява кодът на всички проекти или части от проекти, разработени за администрацията по поръчка, отговаряща на условията на чл.58а, т.1 ЗЕУ. Хранилището за изходен код се поддържа на електронен адрес: https://git.egov.bg/ съгласно чл. 59 от НОИИСРЕАУ и правилата за работа с него, съгласно чл.58а, ал.1 в ЗЕУ. Копие от съдържанието на хранилището е достъпно и през платформата https://github.com/governmentbg.


Достъпът до Портала за разработчици и Хранилището за изходен код е свободен и безплатен, при съобразяване и стриктно спазване на настоящите условия, съгласно чл. 62 ал.2 и чл. 59 ал.1 от НОИИСРЕАУ. 


Достъп до хранилището в GitLab се осигурява на изпълнителя на поръчка по чл. 58а от ЗЕУ след подаване на електронно подписано заявление за предоставяне на достъп до хранилище за изходен код към ДАЕУ от администрацията възложител на поръчката.


В заявлението администрацията възложител вписва:


•    данни за администрацията възложител по поръчката;
•    данни за изпълнителя по поръчката;
•    номер на договор за изпълнение на поръчка по чл. 58а от ЗЕУ;
•    име, телефон и e-mail на лице за контакт на възложителя
•    име, телефон и e-mail на лице за контакт на изпълнителя;
•    наименование на заявяваното хранилище с дължина до 100 символа, на латиница, със знак „-“ (U+002D - HYPHEN-MINUS) между думите;
•    лиценз, съобразно който се предоставя изходния код на разработката.


Условията за използване на портал за разработчици (Портала) и връзката с Хранилище за изходен код се описват в Общи условия за използване на ресурсите на Портала за разработчици и експлоатация на Хранилище за изходен код.


Начина и реда за управление на достъпа до портала за разработчици и връзката с Хранилище за изходен код се уреждат с Правила за предоставяне на права за управление на ресурсите на Портала за разработчици и експлоатация на Хранилище за изходен код.

Download Icon
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП
Публикувано на 09.09.2019

Download Icon
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ РЕСУРСИТЕ НА ПОРТАЛ ЗА РАЗРАБОТЧИЦИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА ИЗХОДЕН КОД
Публикувано на 28.05.2021

Download Icon
ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ НА ПОРТАЛ ЗА РАЗРАБОТЧИЦИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА ИЗХОДЕН КОД
Публикувано на 28.05.2021