Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQUQ5
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420R5

Среда за междурегистров обмен на данни (RegiX) - Държавна агенция "Електронно управление"

С Решение № 338 от 23 юни 2017 г. Министерският съвет предприе мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. В приложението към т.1, буква „а“ на РМС са дефинирани съответните удостоверителни услуги. За издаването на удостоверенията от списъка на услугите, администрациите използват справки от регистри, като съдържащите се в тях данни се извличат от администрациите автоматизирано по електронен път.

 

Възможността за предоставяне на тези услуги е реализирана чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. С разработените компоненти, необходими за свързване на информационните системи на администрациите, е осигурена възможността за потребителите на информация автоматично да извличат данни от основни регистри, сред които са Национална база данни „Население“, регистър БУЛСТАТ, Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър на задълженията към митническата администрация, Регистър на вписаните администратори на лични данни, Регистър на българските документи за самоличност, Единен регистър на чужденците, Регистър на средните училища и детските градини, Регистър на дипломите и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, Регистър на производствата по несъстоятелност, Регистър на задължените лица и други.


Информация за налични регистри и справки

 

Създадената възможност за реализиране на вътрешни електронни административни услуги е предпоставка за постигане на една от основните цели на електронното управление - комплексно административно обслужване на гражданите и бизнеса. Към март 2019 г. свързани са 65 основни регистъра, администрирани от 25 централни администрации - министерства и изпълнителни агенции. Реализирани са 168 служебни електронни услуги/справки към регистрите.

 

Заявленията, подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на следния електронен адрес: regix@e-gov.bg. При невъзможност да бъдат подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на хартиен носител до Държавната агенция „Електронно управление“ на адрес гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6.

Списък на постъпили заявления за достъп до данни от регистри/справки/полета на държавната администрация

 

За присъединяване към средата за междурегистров обмен (RegiX) потребителите следва да спазят общите условия и приложенията към тях.