Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQU64
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420R7

Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС) - Държавна агенция "Електронно управление"

Със свое Решение № 357 от 29 юни 2017 г. Министерският съвет задължи административните органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. 

 

Текуща информация за напредъка на процеса по присъединяване към средата за електронен обмен на документи.

 

„Мониторинг на участниците в СЕОС“ -  http://83.228.89.29/

 

Мярката има за цел обменът на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, да се извършва единствено по определения технически протокол. Административните органи трябва да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват този протокол.

 

Задължението за всички администрации да обменят документи помежду си единствено по електронен път е в сила от 1 ноември 2018 година.  

 

Административните органи следва да се обръщат към доставчиците си за привеждане на системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единния технически протокол.

 

Методически указания за начина на обмен на документи чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС)

 

Актуални адреси на реален и тестови Регистър на участниците (РУ):

- реален регистър: https://register.obmen.local;

- тестови регистър: https://register-t.obmen.local.

 

ВАЖНО за администрациите, които нямат технически ресурс да се включат чрез своите документооборотни системи в Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС) в законоустановения срок 1 ноември 2018 г. -

 

Държавна агенция „Електронно управление“ създаде алтернативна (временна) възможност за осъществяване на електронен обмен на документи. За целта е извършена интеграция на Система за сигурно електронно връчване (е-Връчване: https://edelivery.egov.bg) със СЕОС.

 

Aдминистрацията следва да си направи регистрация в Системата за сигурно електронно връчване, като попълни Заявление за създаване на профил в Система за сигурно електронно връчване и интеграция в Система за електронен обмен на съобщения и го изпрати на електронни адреси tttodorova@e-gov.bg и eod@e-gov.bg. След заявлението на администрацията ще бъде създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване и тя щe бъде вписана по служебен път в Регистъра на участниците в СЕОС.

Download Icon
Общи условия за обмен на електронни документи между участници, регистрирани в административен регистър
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Система за електронен обмен на съобщения - процедура за включване на нов участник
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Заявление за вписване или промяна на обстоятелства в регистъра на участниците в електронен обмен на документи
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Система за електронен обмен на съобщения. Техническа спецификация
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Система за електронен обмен на съобщения. Тестови участник
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Система за електронен обмен на съобщения. Процедура за генериране и издаване на транспортен сертификат
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Бланка за издаване на транспортен сертификат
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Система за електронен обмен на съобщения. Среда за електронен обмен на съобщения
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Система за електронен обмен на съобщения. Мрежова свързаност
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Настройки на VPN клиент
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Удостоверителна верига
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Нова Удостоверителна верига
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Технически файлове за разработчици
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Примерни Правила за работа в Система за електронен обмен на съобщения
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Тестови сценарий за включване на нов участник в СЕОС
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Нормативни изисквания за наличието на хартиен носител (образец за попълване)
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Месечна справка (образец)
Публикувано на 16.07.2019

Download Icon
Указания за действия при отпадане на СЕОС
Публикувано на 15.09.2020