Z6_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF642E44
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF642EI4

Регистри и бази данни - Държавна агенция "Електронно управление"

Регистър, в нормативната база на Закона за електронното управление е структурирана база данни, чието предназначение е да съхранява и да бъде доверен автентичен източник на данни, за който съществува нормативно основание и нормативно определен ред за вписване, заличаване и/или удостоверяване на обстоятелства. При необходимост данните в регистъра подлежат на логическа обработка.

 

 

Регистри за бюджетен контрол

 

В рамките на предварителен, текущ и последващ контрол на бюджетния процес в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации, Държавна агенция "Електронно Управление" поддържа Регистър на проекти и дейности и Регистър на информационните ресурси

 

 

Регистър на информационните ресурси 

 

"Методически указания за използване и правила за вписване и промяна на обстоятелствата в регистъра на информационните ресурси към административните органи"

 

 

Регистри за оперативна съвместимост и обмен на данни

 

- Регистър на регистрите, в който се вписват регистри и бази данни на първичните администратори на данни, в които се съдържат първични данни;

 

- Регистър на информационните обекти -  https://www.egov.bg/ereg-public/rio/home.rg

 

- Регистър на стандартите  информативен списък с базови стандарти, на които трябва да отговарят информационните системи в държавната администрация, и се води от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".  https://www.egov.bg/ereg-public/rrd/home.rg

 

Регистър на стандартите  - https://www.egov.bg/ereg-public/rrd/home.rg