Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQUK5
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420N6

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги - Държавна агенция "Електронно управление"

Единният модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги представя основния работен процес при заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ) и реализацията му чрез ресурсите на електронното управление. Основната цел на създаването и реализирането на Единния модел е да се предостави възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация, свързана с тях.

 

Тази цел ще бъде постигната чрез:

 • минимални допълнителни усилия от страна на администрациите и ДАЕУ;
 • интегриране на наличните ресурси на електронното управление в единен работен процес;
 • създаване на допълнителни функционалности, чрез които  Единния портал за достъп до електронни административни услуги да оркестрира цялостния процес по централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги;
 • реализация на централизиран и автоматизиран процес по заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги;
 • разширяване на функционалностите на съществуващите хоризонтални системи на електронното управление;
 • реализиране на възможност за заплащане чрез централен виртуален ПОС терминал на ДАЕУ;
 • създаване на нови функционалности, които да гарантират високо ниво на автоматизация на процеса по заявяване и предоставяне на електронни административни услуги от ниво 3 и 4;
 • създаване на организация за гарантиране на  високо ниво на достъпност и сигурност;
 • разработване на видео материали за обучение на гражданите и бизнеса за работа с Единния модел, достъпни чрез Интернет.

 

Целенасоченото и поетапно реализиране на Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и свързаните с него изисквания към необходимата ИТ инфраструктура е в пълно съответствие с визията на електронното управление в Република България до 2020 г., отнасящи се до:

 • Въвеждане и утвърждаване на ефективни бизнес модели в работата на администрацията за преминаване от рутинни дейности към предоставяне на услуги за гражданите и за бизнеса;
 • Изградена цифрова администрация – администрация, структурирана в съответствие със съвременните управленски методи и постиженията на информационните и комуникационните технологии.
 • Постигната оперативна съвместимост на национално ниво за преход от фрагментирани и затворени, към интегрирани и технологично независими решения;
 • Изграждане на механизъм за координирано планиране и реализиране на всички инициативи за развитие и популяризиране на електронното управление;
 • Осигурено предоставяне на административни услуги през единния портал на електронното управление по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства.

 

Принципите, в съответствие с които е разработен Единния модел са:

 • Предоставяне на ЕАУ „от начало до край“;
 • Еднократно събиране и създаване на данни (Once Only);
 • Дигитално по подразбиране (Digital by Default);
 • Една точка за достъп до ЕАУ – чрез модела ще се създадат условия, заявяването на електронни услуги и средствата ;
 • Еднократна автентикация (Single SignOn;
 • Оперативна съвместимост по подразбиране (Interoperability by Default)- Оперативна съвместимост (ОС) и семантична оперативна съвместимост (СОС);
 • Защита на личните данни и неприкосновеност на личността и личния живот
 • Стандартизация при представяне на данните и на тяхната структура, единни нормативни изисквания и индустриални стандарти към информационните системи и е-услугите;
 • Проследимост на трансакциите;
 • Трансграничност по подразбиране (Cross-border by Default);
 • Процес, управляван от потребителя;
 • Проактивност, там, където е възможно;
 • Представяне по недискриминационен начин.
 • Усилията на ДАЕУ за реализацията на Единния модел в съществена степен допринасят за постигане на:
 • Ориентирано към потребителя обслужване чрез активно използване на електронни услуги
 • Наличност и достъпност на е-услугите;
 • Адаптиране към бързо-изменящата се бизнес среда;
 • Вземане на информирани управленски решения;
 • Оптимизиране на цената за доставка на е-услугите.

Допълнителна информация ....