Нормативна уредба

При осъществяването на държавната политика в посочените области председателят на агенцията изпълнява правомощия, възложени му със Закона за електронното управление (ЗЕУ), Закона за електронната идентификация (ЗЕИ), Закона за електронните съобщения (ЗЕС), други закони или с акт на Министерския съвет.

Търсене ...