Практически дейности
Правомощията на Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ в областта на информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат са регламентирани в Закона за електронно управление и Закона за достъп до обществена информация и са свързани с дейности като: 

 

провеждане на държавната политика в областта на информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат (чл. 7в, ал. 1е от ЗЕУ);

 

издаване на методически указания и подпомага администрациите в дефинирането на структурата и съдържанието на наборите от данни за публикуване в портала за отворени данни по Закона за достъп до обществена информация (чл. 7в, ал. 2, т.19 от ЗЕУ);

 

контролиране за наличието на автоматизирани интерфейси за осигуряване на свободен публичен достъп до електронните документи, информацията и данните в машинночетим отворен формат, включително чрез публикуване на Портала за отворени данни, съгласно утвърден образец за изготвяне на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги от административните органи (чл. 58а, т.2 от ЗЕУ);

 

определяне на метаданните на регистрите и базите данни, които поддържат публични, свободни и безплатни интерфейси за свързани отворени данни по реда на Закона за достъп до обществена информация ( чл. 15, чл. 1 и ал.5 от НОИИСРЕУ);

 

подпомагане на органите от изпълнителната власт за включването в ежегодните оперативните планове цели, свързани с осигуряване на поетапното публикуване в интернет на информационни масиви и ресурси, които поддържа в отворен машинночетим формат, достъпът до които е свободен. (чл. 15б, ал. 2 от ЗДОИ);

 

предлагане за одобрение на Министерския съвет на ежегоден списък с набори от данни, които да бъдат публикувани в отворен формат на в интернет (чл. 15б, ал. 3 от ЗДОИ);

 

създаване и поддържане на Портал за отворени данни (чл. 15г, ал. 2 от ЗДОИ);

 

изготвяне на всеки три години обобщен доклад относно наличието на информация за повторно използване, предоставяна от организациите от обществения сектор, условията, при които тя се предоставя, и практиките за правна защита (чл. 16а, ал. 1 от ЗДОИ);

 

установяване на нарушения по чл. 15г, ал. 2 от ЗДОИ (чл. 43, ал. 1 от ЗДОИ);

 

издаване на наказателни постановления относно чл. 15 г, ал.2 (чл. 43, ал. 2, т.4 от ЗДОИ).