Проекти, изпълнявани от Държавна агенция "Електронно управление"
Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020
„Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“
07 Aug 2019

„Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“
07 Aug 2019

„Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Държавна агенция „Електронно управление“
29 Aug 2019

„Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“
03 Sep 2019

„Повишаване квалификацията на служителите в Държавна агенция „Електронно управление“
03 Sep 2019

„Повишаване квалификацията на дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ в Държавна агенция „Електронно управление“ за осигуряване по-ефективно изпълнение на функциите на дирекцията, свързани с изграждане, развиване и поддържане на споделените ресурси на електронното управление в държавната администрация“
03 Sep 2019

„Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“
03 Sep 2019

„Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“
03 Sep 2019

„Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“
03 Sep 2019

„Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“
03 Sep 2019

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020
Проект „Изграждане на елементи от национална система за киберсигурнoст“
11 Dec 2019

„Механизъм за свързване на Европа“ (Connecting Europe Facility)
Проект „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите, предоставяни от CERT България “ / Capacity Building and Services Enhancement of CERT Bulgaria (CBSEC-BG)
26 Aug 2019

Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2014
„Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп за държавната администрация и гражданите"
10 Sep 2019

„Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
10 Sep 2019

„Повишаване професионалните компетентности на служителите в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
10 Sep 2019

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2014
„Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”
04 Nov 2019

Програма "Хоризонт 2020"
Проект „FORESIGHT - - Усъвършенствана симулационна платформа за киберсигурност за обучение в авиационната, морската и Powergrid средата
04 Sep 2019