На основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), чл. 47 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, и Решение № 511 от 08.09.2017 г. на Министерския съвет на РБ, Председателят на ДАЕУ утвърди:

Методически указания за формиране на наименованията на домейните и поддомейните, както и на адресите на електронната поща на административните органи в Република България в съответствие с чл. 47 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр.5 от 2017 г.)

---------------------------------------

„Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги и за реда за изпращане на данни от административните органи“

„Контролен лист за проверка на проектни предложения в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии, по реда на чл. 7в, т. 11 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) и чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“

„Контролен лист за проверка на дейности в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии, по реда на чл. 7в, т. 11 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) и чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“

Контролен лист за проверка на задължителни изисквания при изготвяне на задания по реда на чл. 58а от Закона за електронното управление (ЗЕУ)

---------------------------------------

В изпълнение на Закона за електронното управление (ЗЕУ) Държавната агенция „Електронно управление“(ДАЕУ) осъществява контрол по целесъобразност на разходите на административните органи в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии (ИКТ). За целта Агенцията разработи методология, правила и приложения към тях, с които се регламентира процедурата по предварително съгласуване на разходите, планирани и извършвани от административните органи.

Данни за процедурата на бюджетен контрол, правилата, приложенията към тях, както и данни за разходите на административни органи в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии в рамките на бюджетния процес, можете да намерите в раздел "Бюджетен контрол".