На основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), чл. 47 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, и Решение № 511 от 08.09.2017 г. на Министерския съвет на РБ, Председателят на ДАЕУ утвърди:

Методически указания за формиране на наименованията на домейните и поддомейните, както и на адресите на електронната поща на административните органи в Република България в съответствие с чл. 47 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр.5 от 2017 г.)

---------------------------------------

„Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги и за реда за изпращане на данни от административните органи“

Приложение към Правилата

Разяснения относно разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от Правилата - разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от „Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги и за реда за изпращане на данни от административните органи“ (Правилата) e въведена във връзка с предоставената правна възможност и процедура по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за провеждане на пазарни консултации.

Законът за електронно управление (ЗЕУ) регламентира правомощията на Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) да извършва проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги. Във връзка с тези свои правомощия, както и на основание чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (Наредбата) и §10 и §11 от Преходните и заключителни разпоредби към нея, Председателят на ДАЕУ е утвърдил Правилата.

Въвеждането на задължението за предоставяне на кореспонденция от предварително проведени пазарни консултации по смисъла на ЗОП е необходимо на Агенцията за правилно и целесъобразно осъществяване както на бюджетен, така и на оперативен контрол на проверяваните проекти. Задължението произтича от разпоредбата на чл. 53, ал. 3 от Наредбата, в която е определен минималният обхват на проверката на съдържанието на проектните предложения, като за индикативните бюджети следва да бъде установено дали отговарят на пазарните нива за съответната стока или услуга (чл. 53, ал. 3, т. 4 от Наредбата). Това се доказва от административния орган чрез приложена кореспонденция от предварително проведени пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП (чл. 11, ал. 3 от Правилата). В полза на конкурентната среда и на самите пазари е, пазарните участници да определят реалната прогнозна стойност на услугите или доставките, предмет на всеки един проект (обществена поръчка).

Разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от Правилата има за цел подготовката и изпълнението на качествени и финансово обосновани проектни предложения и технически задания, което е в интерес на всички страни в процеса: както на Бенефициента, така и на органите, отговарящи за правилното и законосъобразно изпълнение на процесите по реализацията на проектите (дейностите).

В допълнение, Правилата са утвърдени на основание законов и подзаконов нормативен акт, което въвежда задължението за субектите на същите да провеждат процедура по чл. 44, ал. 1 от ЗОП, като част от процеса на проверка на проектите (техническите задания). Следователно, в случая прилагането на горепосочения законов текст не попада в оперативната самостоятелност на Възложителя, а се формира като негово задължение на основание утвърдените от председателя на ДАЕУ Правила.

Прилагането на разпоредбите на Правилата защитава в най-голяма степен интересите на адресатите и им дава възможност за обективна финансова обосновка на всички предвидени за изпълнение дейности, което гарантира правилното разходване както на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), така и на тези от държавния бюджет.

Контролен лист за проверка на проектни предложения и дейности в областта на електронното управление, по реда на чл. 7в, т. 11 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) и чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Контролен лист за проверка на задължителни изисквания при изготвяне на задания по реда на чл. 58а от Закона за електронното управление (ЗЕУ)

---------------------------------------

В изпълнение на Закона за електронното управление (ЗЕУ) Държавната агенция „Електронно управление“(ДАЕУ) осъществява контрол по целесъобразност на разходите на административните органи в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии (ИКТ). За целта Агенцията разработи методология, правила и приложения към тях, с които се регламентира процедурата по предварително съгласуване на разходите, планирани и извършвани от административните органи.

Съгласно правилата административните органи ще изпращат за предварително съгласуване (Приложение №1) проектобюджетите за следващата година и тригодишните прогнози за средствата, необходими за финансиране на дейностите в областта на електронното управление и ИКТ. Администрациите също така ще предоставят информация (Приложения 2 и 3) относно утвърдени бюджети, тримесечни и годишни отчети, както и отчетите за 2015 г. и 2016 г. за разходите, направени от административните органи в областта на електронното управление и ИКТ.

Правилата са разработени и утвърдени на основание чл. 7г от Закона за електронното управление и § 10 от Преходните и заключителните разпоредби от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Правила за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес

Приложениe 1
Приложение 2
Приложение 3

Приложения в MS Office 1997-2003

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3