Единен модел на заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

Документът „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ представя модел на основния работен процес при заявяване и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ). Целта на модела е с минимални усилия и чрез наличните технологични средства да предостави възможност за централизирано заявяване и предоставяне на електронни административни услуги.

Моделът позволява автоматизация на процеса по заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ и разширяване на функционалностите на хоризонталните системи на електронното управление, както и създаването на нови такива. По този начин се гарантира високо ниво на автоматизация на процесите за предоставяне на електронни административни услуги от ниво 4 (заплащане и получаване на резултата по електронен път), сигурността и достъпността на услугите по заявяване на ЕАУ от потребителите.

ЕДИНЕН МОДЕЛ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

--------------------------------------

Модел на интеграция с хоризонтална система за електронна автентикация (еАвтентикация)

Документът описва структурата и функциите на системата за електронна автентикация (еАвтентикация) и извежда функциите на еАвтентикация, свързани в основния процес по заявяване на електронни административни услуги (ЕАУ). Разработени са модел за интеграция на системата за еАвтентикация със средствата за електронна идентификация, както и сценариите за взаимодействие със съответстващите им доставчици на идентификация. В документа са описани взаимодействието на системата за еАвтентикация с останалите хоризонтални и централизирани системи, предоставяни от Държавна агенция „Електронно управление“ и информационните системи (ИС) на административните органи и на лицата, осъществяващи публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги (чл.1 ал.1 и ал.2 и чл.2 от Закона за електронното управление).

Стандартът за структурата, съдържанието и протокола, по който се генерира и обменя необходимата информация между ИС при електронна идентификация на потребителите им по електронен път, както и при взаимодействие система-система, е задължителен за лицата по чл. 1 от Закона за електронното управление.

Документът е предназначен за ползване от всички лица по чл.1, ал.1 и ал. 2 и чл.2 от ЗЕУ при интеграция на информационни системи и при необходимост от електронна идентификация на физически и юридически лица. Интеграцията е задължителна при електронна идентификация на физически лица, юридически лица и административните органи при заявяване на електронни административни услуги. Стандартът е препоръчителен за информационните системи на останалите преки и непреки участници в електронното управление.

МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ С ХОРИЗОНТАЛНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННА АВТЕНТИКАЦИЯ (еАвтентикация)

--------------------------------------

На основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), чл. 47 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, и Решение № 511 от 08.09.2017 г. на Министерския съвет на РБ, Председателят на ДАЕУ утвърди:

Методически указания за формиране на наименованията на домейните и поддомейните, както и на адресите на електронната поща на административните органи в Република България в съответствие с чл. 47 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр.5 от 2017 г.)

---------------------------------------

„Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги и за реда за изпращане на данни от административните органи“

„Контролен лист за проверка на проектни предложения в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии, по реда на чл. 7в, т. 11 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) и чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“

„Контролен лист за проверка на дейности в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии, по реда на чл. 7в, т. 11 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) и чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“

Контролен лист за проверка на задължителни изисквания при изготвяне на задания по реда на чл. 58а от Закона за електронното управление (ЗЕУ)

---------------------------------------

В изпълнение на Закона за електронното управление (ЗЕУ) Държавната агенция „Електронно управление“(ДАЕУ) осъществява контрол по целесъобразност на разходите на административните органи в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии (ИКТ). За целта Агенцията разработи методология, правила и приложения към тях, с които се регламентира процедурата по предварително съгласуване на разходите, планирани и извършвани от административните органи.

Данни за процедурата на бюджетен контрол, правилата, приложенията към тях, както и данни за разходите на административни органи в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии в рамките на бюджетния процес, можете да намерите в раздел "Бюджетен контрол".