Z6_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V0S23
Z7_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V0SQ1

Мрежова и информационна сигурност - Държавна агенция "Електронно управление"


Председателят на държавна агенция “Електронно Управление” провежда държавната политика в областта на мрежовата и информационната сигурност. В своята дейност, председателят главно се ръководи от няколко различни нормативни документа, които включват: Национална стратегия по киберсигурност “Кибер устойчива България 2020”; Закон за киберсигурност; Наредба за минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. 

 

Посредством ЗКС е транспонирана Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза. 

Посредством НМИМИС са уредени изискванията за минималните мерки за мрежова и информационна сигурност, препоръчителните мерки за мрежова и информационна сигурност, правилата за извършване на проверки за съответствие с изискванията на самата наредба и др. за споменатите в Чл.1 субекти по НМИМИС.

 

 

 

Ако имате необходимост от допълнително информация може да посетите следните линкове:

 

Нормативна база уреждаща Мрежовата и информационна сигурност в Р България – Законодателна рамка


Мрежова и информационна сигурност и ОСУ - МИС И Оператори на съществени услуги


Годишна програма за проверки (ТУК) - Годишна програма за проверки по чл 36. Ал. 4 от НМИМИС

 

 

 

 

Мрежовата и информационната сигурност представлява неотменна част от киберсигурността, като киберсигурността в Р България e разделена на няколко основополагащи стълба:

 

  • мрежова и информационна сигурност (МИС);
  • кибер отбрана;
  • противодействие на киберпрестъпност.

 

Това разпределение е съобразено с Европейската стратегия за кибер сигурност, като всеки стълб представлява своя собствена киберекосистема, със собствени рискове, заплахи, предизвикателства, препоръки, добри практики, органи на изпълнителната власт и др. 

 

Министърът на отбраната провежда държавната политика за защита и активно противодействие на кибератаки и хибридни действия върху системите за управление на отбраната и въоръжените сили. Министърът на отбраната организира подготовката за киберотбрана на системата за управление на страната при положение на война, военно положение и извънредно положение. За повече информация относно правата и отговорностите на МО в тази сфера може да прочетете в чл.13 от ЗКС.

 

Противодействието на киберпрестъпността е сферата, в която биват разрешавани проблеми, свързани с киберпрестъпления и осъществяване на сътрудничество по тези въпроси на национално, европейско и глобално ниво. Министърът на вътрешните работи провежда политиката по противодействие на кибер престъпността. По-подробна информация относно функциите на министъра на вътрешните работи в областта на киберсигурността може да намерите в чл.14 на ЗКС.

 

За една от по-специфичните отговорности в киберсигурността е отговорна държавна агенция “Национална сигурност”. Това е така, тъй като ДАНС изпълнява политика по защита от киберинциденти в комуникационните и информационните системи на стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. За повече информация относно правата и отговорностите на ДАНС в тази сфера може да прочетете чл.15 от ЗКС.

 

 

 
 
 
 
 
 
Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.
Complementary Content
${loading}