Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK92G0
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK9284

Наблюдение и докладване - Държавна агенция "Електронно управление"

Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) изисква от държавите членки да наблюдават изграждането и използването на техните инфраструктури за пространствена информация и да докладват за някои проблеми, свързани с тях.

 

Изпълнението на задълженията на държавите членки да наблюдават и докладват състоянието и използването на своите инфраструктури за пространствена информация, съгласно посоченото в член 21, параграфи 1 и 2 от Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), се извършва по подробни правила, определени с Решение (ЕС) 2019/1372 от 19 август 2019 година, което отменя Решение 2009/442/ЕО. 2С.

 

Наблюдението се основава на набор от показатели, изчислени въз основа на данните, събрани от публичните органи. Тези показатели ще измерват напредъка при прилагането на Директива 2007/2/ЕО в държавите членки и ще се използват за оценяване на успеха на директивата в зависимост от постигнатите от нея резултати.

 

Показателите се изчисляват въз основа на метаданни за масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни, които са вече създадени и публикувани от държавите членки в съответствие с член 5 от Директива 2007/2/ЕО.

 

Само метаданните, които са публикувани от държавите членки, ще бъдат взети под внимание при изчисляване на показателите за наблюдение, респ. на оценката за напредъка при прилагането на Директивата. Метаданните, които не са публикувани, не могат да бъдат намирани и не допринасят за инфраструктурата за пространствена информация и поради това ще бъдат пропуснати при изчисляване на показателите за наблюдение.

 

Държавите членки ще докладват само тези аспекти от своята инфраструктура за пространствена информация, които са претърпели промени след изпращането на последния доклад в съответствие с член 21, параграф 3 от Директива 2007/2/ЕО.

 

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1372 на Комисията от 19 август 2019 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наблюдението и докладването

Указания за наблюдение и докладване на прилагането на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) на Европейския парламент и на Съвета