Информация за изискванията към проектните предложения и дейностите на административните органи
Необходими документи:
Необходими документи:

 


 

Нови „Правила за извършване на проверки на проектни предложения и дейности, на основание чл. 7в, т. 10 от Закона за електронното управление и чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и §10 и §11 от Преходните и заключителни разпоредби към нея“ и чл. 12 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.

 


 

Задължителни приложения при подаване на проектно предложение/дейност за утвърждаване

 


 

Нов образец на контролен лист за проверка на проектни предложения и дейности в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии (ИКТ), по реда на чл. 7в, т. 10 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) и чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ) и чл. 12 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС).