Z6_HQ8A1O82K8TBE0QM8TI1LU0KS5
Z7_HQ8A1O82KOSU10QM8DLS681KH7

Резултати от консултации и проучвания - Държавна агенция "Електронно управление"

Зрялост на отворените данни


В периода 2017-2021 г. бяха проведени поредица от годишни проучвания в европейските страни по отношение на Отворените данни. В периода 2015-2017 г. проучванията се основаваха на два ключови показателя: готовност за отваряне на данни (готовност) и степен на развитие на порталите за отворени данни (зрялост). По този начин е обхванато както нивото на развитие на националните дейности по популяризиране и насърчаване на отварянето на данни, така и нивото на развитие на националните портали. През 2018 г. беше извършена основна актуализация на методологията за изследване и бяха добавени два допълнителни ключови показателя „въздействие“ и „качество“. Качеството на отворените данни се фокусира върху предприетите мерки на основните администратори на националните портали с цел осигуряване на системно събиране на метаданни от източници на данни в цялата страна, както и стандартизирано събиране и описване на наличните метаданни и, когато е възможно на самите данни, както и мониторинг за спазването на DCAT-AP стандарт за метаданни за качеството на внедряване на публикуваните данни. Въздействието на отворените данни разглежда дейностите, извършвани за наблюдение и измерване на отвореното повторно използване и въздействието, получено от такова повторно използване. Отвъд този първи слой на „стратегическо съзнание“, измерението на въздействието се фокусира върху четири области на секторно въздействие: политическо, социално, екологично и икономическо. В рамките на тези области се изследва до каква степен е налице мониторинг за документиране на повторното използване на отворени данни, публикувани в тези области, степента, до която са разработени приложения, продукти и услуги за справяне с предизвикателствата в тези области, като както и до каква степен съществуват инициативи на гражданското общество, които се основават на такива отворени данни и се подкрепят от държавни институции. През 2019 г. към четирите измерения бяха добавени допълнителни слоеве на детайлност. Актуализациите на методиката имат за цел да осигурят допълнителен тласък за националните екипи за отворени данни да пренасочат фокуса си към нови стратегически области, като по-силно определяне на приоритетите на висококачественото публикуване на отворени данни, активно насърчаване на механизмите за повторно използване и наблюдение на отворените данни повторното използване, разработването на усъвършенствани функции на портала и необходимостта от по-приобщаващи и с участието структури за управление.

 

Резултатите от проведените годишни проучвания могат да бъдат намерени в докладите, публикувани на: https://data.europa.eu/en/impact-studies/studies.

 

Държавна агенция „Електронно управление“ предостави обобщена информация за зрелостта на отворените данни в страната за:

2017 г. (BG); (EN); 

2018 г. (BG); (EN);

2019 г. (BG); (EN);

2020 г. (BG); (EN) ;

2021 г. (BG); (EN

 

Информация за 2015-2016 г.:
https://www.mtitc.government.bg/en/category/214/pan-european-open-data-portal
https://www.mtitc.government.bg/en/category/216

 

 

Обществена консултация относно прегледа на Директивата за повторната употреба на информацията в обществения сектор

В периода 19 септември 2017 г. - 12 декември 2017 г. Европейската комисия стартира обществена онлайн консултация във връзка с подготовката на преразглеждането на Директива 2013/37/ЕС за повторното използване на информация от обществения сектор, която се проведе през 2018 г. (в съответствие с член 13 на директивата), търсеща предложения за подобряване на достъпността и повторното използване на публични и публично финансирани данни и беше разгледан въпросът за достъпа на обществеността до притежавани от частния сектор данни от обществен интерес. Консултацията беше насочена към всички заинтересовани страни, включително към правителства, притежатели на съдържание и потребители от обществения сектор, потребители на документи за повторно използване от търговския и нетърговския сектор, експерти и академични среди, както и широката общественост. Получени бяха 273 отговора от всички държави членки.

Във връзка с член 13 на Директива 2013/37/ЕС и съгласно чл. 16а, ал. 1 от ЗДОИ Държавна агенция „Електронно управление“ предостави Доклад на Европейската комисия за наличието на информация от обществения сектор за повторна употреба, условията, при които тя се предоставя, и практиките за правна защита.

Резултатите от консултацията бяха прегледани, обобщени и взети предвид при преразглеждането на Директивата относно повторното използване на информация от обществения сектор и бяха оповестени публично на https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/summary-report-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information.

 

Бяха проведени и други консултации като:

  • работна среща относно достъпа на публични органи до притежавани от частния сектор търговски данни от обществен интерес (26 юни 2017 г.);
  • среща на представители на държавите членки от „групата за ИОС“ (15 ноември 2017 г.);
  • среща на националните звена за контакт относно достъпа до научна информация и нейното съхранение (5 декември 2017 г.);
  • работна среща относно достъпа до научна информация и разширяването на приложното поле на Директивата за ИОС към научните данни (14 декември 2017 г.);
  • работна среща за притежателите на ИОС и потребителите на ИОС за повторна употреба (18 януари 2018 г.);
  • публично изслушване относно прегледа на Директивата за ИОС (19 януари 2018 г.); както и
  • кръгла маса на високо равнище относно предоставяне на достъп до данни в секторите на транспорта и комуналните услуги (23 януари 2018 г.).