Международна дейност

Международната дейност на Държавна агенция „Електронно управление“ е  насочена  към изпълнението на европейската политика за развитие на електронното управление и Цифровия единен пазар. Целта на тази политика е да направи публичните администрации и институции в Европейския съюз отворени, ефективни и сигурни, предоставяйки без ограниченията на националните граници, персонализирани, удобни за потребителя цифрови публични услуги от край до край за всички граждани и предприятия в ЕС. Основополагащите стратегически документи за постигането на модернизация и цифровизация в публичния сектор и управление са:

 

♦ Плана за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016—2020,

 

♦ Декларацията, подписана по време на Министерската среща по е-управление в гр. Талин, Естония или т.нар. „Талинска декларация“ (2016-2020),

 

♦ Стратегията за Цифровия единен пазар, Европейската рамка за оперативна съвместимост.

 

Държавна агенция „Електронно управление“ участва активно в процеса на вземане и изпълнение на решения на Европейския съюз като част от работата на координационния механизъм по европейските въпроси в Република България. Агенцията осъществява и политика в областта на международните отношения, двустранното и многостранно сътрудничество.

 

Държавна агенция „Електронно управление“ изпълнява задълженията си във връзка прилагането на редица регламенти и директиви на Европейския съюз, в сферата на електронната идентификация и удостоверителните услуги, електронните услуги, отворените и пространствени данни, оперативна съвместимост, мрежовата и информационна сигурност.