Архив 2020
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за 2 (две) щатни бройки за длъжността „експерт, анализатор на работни процеси, II степен“ - 1 бройка в сектор „Развитие на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, дирекция „Единен системен интегратор“ и 1 бройка в сектор „Гарантиране работоспособност на информационни системи“ в отдел „Информационни системи“ на дирекция „Единен системен интегратор, обявен със Заповед № ЧР-К-49/12.11.2020 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Правни дейности“, дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси“, обявен със Заповед № ЧР-К-45/10.11.2020 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност държавен експерт в сектор „Развитие на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед № ЧР-К-48/12.11.2020 г.
Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност държавен експерт в отдел „Данни“, Дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед № ЧР-К-47/12.11.2020 г.
Download Icon
СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на конкурс за длъжност главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности“, дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси“, обявена със заповед № ЧР-К-45/10.11.2020 г.
Download Icon
СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на конкурс за длъжност държавен експерт в отдел „Данни“, дирекция „Единен системен интегратор“,
Download Icon
С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно провеждане на конкурс за длъжност държавен експерт в сектор „Развитие на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, дирекция „Единен системен интегратор“, обявена със заповед № ЧР-К-48/12.11.2020 г.
Download Icon
С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно провеждане на конкурс за 2 (две) щатни бройки за длъжността „експерт, анализатор на работни процеси, II степен“ – 1 бройка в сектор „Развитие на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, дирекция „Единен системен интегратор“ и 1 бройка в сектор „Гарантиране работоспособност на информационни системи“ в отдел „Информационни системи“ на дирекция „Единен системен интегратор“, обявен със Заповед № ЧР-К-49/12.11.2020 г.
Download Icon
О Б Я В Л Е Н И Е за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжност за 2 (две) щатни бройки за длъжността „експерт, анализатор на работни процеси, II степен“ – 1 (една) щатна бройка в сектор „Развитие на информационни системи“, отдел „Информационни системи“, дирекция „Единен системен интегратор“ и 1 (една) щатна бройка в сектор „Гарантиране работоспособност на информационни системи“, отдел "Информационни системи", дирекция „Единен системен интегратор“