Информация за изискванията към технически спецификации за информационни системи и електронни услуги

 

Правила и приложения към правилата:

 


 

Нови „Правила за удостоверяване на съответствието на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги на основание чл. 58б от Закона за електронното управление и §10 и §11 от преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“ в сила от 26.02.2020 г.

 


 

Нов образец на контролен лист за проверка на задължителни изисквания при изготвяне на спецификации по реда на чл. 56, ал. 2 и чл. 58б от Закона за електронното управление (ЗЕУ)

 


 

Нов образец на документ за съответствие на техническа спецификация с изискванията на чл. 58а на ЗЕУ

 


 

Приложение № 1 към чл. 38, ал. 3 на Наредбата - Образец на техническо задание

 


 

Методически указания за разработване на технически спецификации по чл. 58а от Закона за електронното управление