Портал за достъп до Ресурси за разработка на софтуерни системи

Порталът е разработен в изпълнение на разпоредбите на Раздел IV и Раздел V от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги  Достъп до портала.

 

За изпълнение на изискването по чл. 58а, т. 1., административните органи използват за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги, публично хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код и техническата документация.

 

Съобразно § 9. от Преходни и заключителни разпоредби на НОИИСРЕАУ, до изграждане на проектно хранилище за изходен код за съхранение на проекти или части от проекти, разработени за администрацията по поръчка, отговаряща на условията на чл. 58а, т. 1 от Законът за електронно управление (ЗЕУ), се използва хранилището, което се намира на GitHub.com/governmentbg.

 

Достъп до хранилището в GitHub се осигурява на изпълнителя на поръчка по чл. 58а от ЗЕУ след подаване на електронно подписано заявление към ДАЕУ от администрацията възложител на поръчката.

 

В заявлението администрацията възложител вписва:

данни за администрацията възложител по поръчката;
данни за изпълнителя по поръчката;
номер на договор за изпълнение на поръчка по чл. 58а от ЗЕУ;
име, телефон и e-mail на лице за контакт на възложителя
име, телефон и e-mail на лице за контакт на изпълнителя;
наименование на заявяваното хранилище с дължина до 100 символа, на латиница, със знак „-“ (U+002D - HYPHEN-MINUS) между думите;
лиценз, съобразно който се предоставя изходния код на разработката.

Download Icon
Приложение 1: Заявление за предоставяне на достъп