Административни услуги на ДАЕУ

Специфични административни услуги
2805 Предоставяне на услуга за електронна препоръчана поща
03 Sep 2019

2835 Предоставяне на достъп на физически лица до информация, свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори
04 Sep 2019

2848 Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през RegiX
04 Sep 2019

3088 Предоставяне на изходен код за софтуерна разработка с потвърдено съответствие за идентичност
06 Apr 2020

Общи административни услуги
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
04 Sep 2019

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
09 Sep 2019

1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт, или с извършване на друга административна услуга
09 Sep 2019

2 Предоставяне на достъп до обществена информация
09 Sep 2019

3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
09 Sep 2019