Среда за междурегистров обмен (RegiX)

Важно за консуматори на данни в RegiX

 

Относно сигурност и защитеност при извличане на информация от регистрите на първичните администратори на данни в средата за междурегистров обмен (Regix).

 

Възможността за предоставяне на тези услуги е реализирана чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път.

 

Осъществяването на достъп чрез интегриране на информационна система предполага присъединяване към тестова среда, в която да бъде извършена интеграцията и осигуряване на достъп до реални данни, след одобрени правни основания и извършена интеграция.

 

1. Доставчикът изготвя на заявка за издаване на транспортен SSL сертификат за тестова среда;

 

2. Доставчикът изпраща на ДАЕУ заявката за издаване на сертификат;

 

3. ДАЕУ издава транспортен сертификат за тестова среда;

 

4. ДАЕУ изпраща издадения сертификат за тестова среда на доставчика;

 

5. ДАЕУ осигурява достъп до полета от справки в тестова среда;

 

6. Доставчикът внася на своя машина сертификатa и сертификационна верига в правилната последователност;

 

7. Доставчикът осъществява развойна дейност и интеграция. Служебната услуга за достъп до присъединен регистър се настройва за работа в тестова среда

 

След завършване на развойната дейност и успешно преминаване на тестове на реализираната интеграция, доставчикът на услуги е необходимо да повтори процедурата за осъществяване на достъп в тестова среда, а ДАЕУ ще предостави сертификат и достъп до полета от справки за работа с реални данни.

 

Стандарт за разработване на адаптер 

 

Ръководстава и инструкции за интеграция

 

Информация за наличните регистри и справките от тях

 

Адрес на услугата в реална среда

 

Адрес на услугата в тестова среда

 

Общи условия за достъп до данни от регистри на държавната администрация в средата на междурегистров обмен

 

Приложение 1: Образец за общо заявление

 

Приложение 2: Образец за комплексно заявление 

 

Приложение 3: Процедура за техническа свързаност към средата за междурегистров обмен чрез WEB базирано клиентско (multitenant)  приложение

 

Приложение 4: Процедура за техническа свързаност към средата за междурегистров обмен чрез интегриране на информационна система 

 

Заявленията, подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на следния електронен адрес: regix@e-gov.bg. При невъзможност да бъдат подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на хартиен носител до Държавната агенция „Електронно управление“ на адрес гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6.

 

Лица за контакт:

 

Помощен контактен център: тел. +359 (2) 949 20 01; web: http://support.e-gov.bg.

 

Административни въпроси: Нина Трифонова – тел. 02/949 2209; e-mail: ntrifonova@e-gov.bg 

 

Техническа свързаност: Румен Димитров - тел. 02/949 2466; e-mail: rddimitrov@e-gov.bg

 

Техническа свързаност: Илия Смоленов – тел. 02/949 2037; e-mail: ismolenov@e-gov.bg