Информация за изискванията към технически спецификации за информационни системи и електронни услуги - Държавна агенция "Електронно управление"

Съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), при провеждане на обществени поръчки за разработване, надграждане или внедряване на информационни системи административните органи задължително включват като изискване тези системи да съответстват на изискванията за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност.

 

На следващо място, при изготвяне на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги административните органи задължително включват в спецификациите изискванията по чл. 58а от ЗЕУ. Тези задължения се прилагат и по отношение на лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, при предоставяне на вътрешни електронни административни услуги.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 58б от ЗЕУ, съответствието на техническите спецификации с нормативните изисквания по чл. 58а се удостоверява от министъра на електронното управление.
 

 

Правила и приложения към правилата:

 


 

Правила за удостоверяване на съответствието на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи, вкл. интернет страници, мобилни приложения, софтуерни компоненти или електронни услуги

 


 

Контролни въпроси за проверка на задължителни изисквания при изготвяне на спецификации по реда на чл. 56, ал. 2 и чл. 58б от Закона за електронното управление (ЗЕУ)

 


 

Таблица за аргументиране на прогнозната стойност на обществената поръчка

 


 

Приложение № 1 към чл. 38, ал. 3 на Наредбата - Образец на техническо задание