Профил на купувача - Държавна агенция "Електронно управление"

Профилът на купувача на Държавна агенция "Електронно управление" в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“ е достъпен на следния URL адрес: https://app.eop.bg/buyer/2414