Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV72J3
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQ1D5
Експерт за връзки с обществеността

Експертът за връзки с обществеността осъществява планирането и реализацията на комуникационната политика, дейностите по информация и публичност и връзките с медиите на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ).

 

Експертът информира обществото за политиката, програмите и дейността на Агенцията, осигурява прозрачност и публичност при реализацията на политиките на ДАЕУ. Подготвя, координира и осъществява публичните изяви на председателя, заместник-председателите и на служители на Агенцията. Анализира осъществяването на информационната политика на ДАЕУ и оценява нейната ефективност.

 

Планира, организира и координира социологически проучвания на общественото мнение и на нагласите спрямо провежданите от Агенцията публични дейности и политики.

 

Експертът на ДАЕУ за връзките с обществеността отговаря също така за вземането на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация.