Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV72J3
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQ1D5
Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“

Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ (МИС) подпомага председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), като развива и изпълнява функциите на Национален център за действие при инциденти по отношение на информационната сигурност, както  и  при провеждане на държавната политика в областта на мрежовата и информационната сигурност. Дирекцията осъществява координация при изпълнението на политиките за МИС, свързани с функционирането на електронното управление.

 

Дирекция МИС определя политиката по управление на удостоверенията за идентифициране на сървърите (HTTPS сертификати) в администрацията. Удостоверява съответствието на информационните системи с изискванията за МИС и осъществява контрол върху администрациите за спазване на тези изисквания.

 

За контакт: 02/ 949 21 10

 

CERT България - Национален Център за действие при инциденти в информационната сигурност

 

Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза

 

Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност