Проучвания и анализи - Държавна агенция "Електронно управление"

Проучвания и анализи

Що е Бенчмарк за електронно управление?

 

За определяне на състоянието на цифровата трансформация на европейските публични администрации всяка година Европейската комисия (ЕК) провежда изследване в областта на електронното управление, като възлага дейността на Генерална дирекция "Комуникационни мрежи, съдържание и технологии", отговорна за разработването на Единен цифров пазар. Изследването (Бенчмарк) представлява процес на сравнителен анализ на всяка една страна членка на Европейския съюз (ЕС) спрямо другите в областта на електронното управление, използвайки определени критерии за оценка в избрани области.Изследването „Бенчмарк за електронно управление“ включва оценка на два основни показателя: „Проникване“ и „Цифровизация“.

 

Показателят „Проникване“ се изчислява въз основа на наборите от данни според Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за потребителите на услуги на електронното управление и потребителите на интернет.

 

Показателят „Цифровизация“ има за цел да синтезира в една стойност нивото на цифровизация на фронт и бек офисите на всяка страна, като оценява четири подпоказатели от най-високо ниво по метода „тайно пазаруване“ чрез „тайни клиенти“:

 

  1. Правителство ориентирано към потребителя: този показател оценява най-високо равнище на наличието и използваемостта на публичните електронни услуги и разглежда информираността и пречките за използване;
  2. Прозрачно правителство: този показател оценява най-високо равнище на прозрачност на държавни органи“ операции; II) процедурите за доставка и услуги; III) включването на лични данни от публичните администрации;
  3. ​Трансгранична мобилност на гражданите и предприятията: Този показател е претеглена средна стойност на два показателя бизнес мобилност и мобилност на гражданите в съотношение 3 към 1;
  4. ​Ключови благоприятни условия: този показател оценява най-високо равнище на наличност на ключови цифрови фактори, като електронна идентификация (eID), електронни документи, автентичните документи източници, както и цифрови пощи.

 

Методика за сравнителен анализ (Бенчмарк) на електронно управление 2020-2023 г.

 

Идентифицирани български услуги, предоставяни от администрациите спрямо общите за ЕС

 

Доклад „Бенчмарк на електронното управление 2019“

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2019-trust-government-increasingly-important-people

 

Имейл за контакт и допълнителна информация: giivanova@e-gov.bg