1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт, или с извършване на друга административна услуга

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

 

Наименование на административната услуга: Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт, или с извършване на друга административна услуга.

Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 1
 
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б.г.

 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

 

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Център за административно обслужване; адрес: 1000 гр. София, ул. ген. „Й. В. Гурко“ №6; e-mailmail@e-gov.bg; 02/949-2040, 02/949-2119; работно време: от 9,00 до 17,30 часа;

 
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Целта на настоящата процедура е да се укажат реда и условията за извършване на консултации, поискани от физически или юридически лица. Предмет – извършване на консултация, предоставена от служителите на ДАЕУ. Компетентен орган – всички структурни звена в ДАЕУ. Заявител – всички физически и юридически лица.

 

Изисквания: Няма

 

Необходими документи: Няма

 

Образци на формуляри: Няма

Начини на заявяване на услугата: Искането за консултации може да бъде подадено писмено,  по факс или електронен път; както и устно.

 

 
Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Може да бъде получена по електронен път с адрес - mail@e-gov.bg.

 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочен

 

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна.

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд София- град.

 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: По реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: mail@e-gov.bg.

 

Начини на получаване на резултата от услугата: В ЦАО на ДАЕУ – лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор: - като вътрешна препоръчана пощенска пратка, вътрешна куриерска пратка или международна препоръчана пощенска пратка; по електронен път.